ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนเป้าหมาย (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนเป้าหมาย (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

@พช.นครปฐม..

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

👩🏼นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนจังหวัดนครปฐม นายอำเภอนครชัยศรี สัสดีอำเภอนครชัยศรี ประมงอำเภอนครชัยศรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมการแลกเลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนเป้าหมาย (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
👉โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการฝึกปฏิบัติงานเกิดความสามัคคีและเกิดเครือข่ายในการทำงาน ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมคนรักษ์ดิน ทำการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในแปลง หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ดินมีความสมบูรณ์ พืชสามารถเจริญเติบโต และสร้างวัฒนธรรม ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน..

🎋🎋🎋🎋🌴🌴🌴🌴
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**

(Visited 1 times, 1 visits today)