ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม – เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม – เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม – เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันนี้ (6 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดย รมว.มหาดไทยได้มอบนโยบายที่สำคัญให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้แก่การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) , การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย , การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย , การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) , การจัดการหนี้นอกระบบ , การจัดการขยะติดเชื้อ , การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น , การแก้ไขปัญหาผักตบชวา , การจัดการบริการสาธารณะ , การบริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายสาธาณนูปโภค , การบริหารจัดการขยะ

ภายหลังจากการประชุมรับมอบนโยบายเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการนครปฐม ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำนโยบายไปดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบ ตลอดจนให้สำนักงานปภ.ประสานข้อมูลกับ อปท. เพื่อการสำรวจสาธารณะประโยชน์และให้สำนักงานจังหวัดนำตัวชี้วัดบรรจุในประเด็นตามแผนการพัฒนาจังหวัดต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)