กิจกรรมเอามื้อ ณ นครชัยศรี

พช.นครชัยศรี บ้านเกาะมะขาม “เอามื้อ สามัคคี” แปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
วันที่ 13 กันยา พ.ศ.2564
🏠 ✨🌿 นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี มอบหมายให้ นายประภาส สินทับทอง พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช. (นพต.) ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของของนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย ม.4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมมือร่วมใจในการปรับพื้นที่แปลงต้นแบบและการห่มดิน/ห่มฟาง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
😷😷ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด👨‍🌾🔛👩‍🌾
Chang for Good.. :: เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)