โคก หนอง นา โมเดล

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง

วันที่14 ก.ค. 64

เวลา 08.30 น.

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง
1.แปลงนายวิชาญ สอนกระต่าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
2.แปลงนายณภัทร อิ่มวิทยายุทธ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน ขนาดพื้นที่ 3ไร่

ในการนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย
นายจรูญ บุญฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ
นายสุรพงค์ พาณิชยเวชสันติ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ
นางปาริชาติ มายืนยง พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน
ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐมสำหรับประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้..

(Visited 1 times, 1 visits today)