ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 ก.ค. 2564⏳

ณ อำเภอบางเลน

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 25 หมู่ 4 ตำบลบางเลน มอบทุนเด็ก จำนวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท พร้อมถุงยังชีพมีดังนี้

1.ด.ช.อภิชาติ ทองเปี่ยมญาติ ตำบลบางเลน

2.ด.ญ.ปัทมา กำพูพงษ์ ตำบลนราภิรมย์

จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลคลองนกกระทุ่ง จำนวน 1 ทุนๆละ 1,500 บาท พร้อมถุงยังชีพมีดังนี้

1.ด.ญ.วิสาธินี อุณหบุตร ตำบลคลองนกกระทุ่ง

จุดที่ 3 บ้านเลขที่ 124 หมู่ 13 ตำบลบางภาษี จำนวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท พร้อมถุงยังชีพมีดังนี้

1.ด.ญ.สุธิมนต์ ทัดดอกไม้ ตำบลบางภาษี

2.ด.ญ.ธณัฐชญา บุญเกิดรอด ตำบลบางภาษี

ในการนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือครอบครัวเปาะบาง..

ในการนี้นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรม มอบทุนฯ ครั้งนี้ด้วย..

(Visited 1 times, 1 visits today)