พช.นครปฐม จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

@นครปฐม..
🎗ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี🎗

พช.นครปฐม จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

👉 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่บ้านเด่นมะขาม หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

👉นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส “…สืบสาน รักษา และต่อยอด…” สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และ ให้สตรีอาสาพัฒนามีความมั่นคงทางอาหาร มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกต้นไม้ สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน ได้ขอพันธ์ุกล้าไม้สีม่วง 4 อย่าง ได้แก่ ตะแบก อินทนินท์ มะค่าโมง และม่วงส่าหรี จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบพันธ์ุกล้าไม้ให้แก่พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่องค์กรสตรีแต่ละอำเภอ นำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ จากนั้นได้ปลูกต้นไม้ ร่วมกับนายอำเภอกำแพงแสน พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยม่วง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกำแพงแสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง และประชาชน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม อีกด้วย

🌻Change for Good..
::เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565….

(Visited 1 times, 1 visits today)