ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

นโยบายการสร้างความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต

ด้านการบริหารงาน

ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ

โครงการนวัตกรรม

  ด้านการบริหารงานบุคคลากร(คน)

  ด้านการบริหารงาน(งาน)

  ด้านการบริหารงบประมาณ(เงิน)

  เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

(Visited 1 times, 1 visits today)