โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

ประกาศนโนบายผู้บริการต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนนครปฐมใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ด้านความเปิดเผยข้อมูล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)