อำนาจหน้าที่

ตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

­‍กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุน ให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
2.) จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
3.) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นำชุมชนองค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนวิเคราะห์
4.) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผน
บริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
6.) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ทักษะ ทัศนคติ
และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด
จัดทำกิจกรรม แผนงาน โครงการรองรับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคการบูรณาการแผนงาน โครงการกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
กำหนด กำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาชุมชนในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายใน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน

1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

อำเภอ 7 อำเภอ

1. อำเภอเมืองนครปฐม

2. อำเภอสามพราน

3. อำเภอนครชัยศรี

4. อำเภอกำแพงแสน

5. อำเภอบางเลน

6. อำเภอดอนตูม

7. อำเภอพุทธมณฑล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)