ดาวน์โหลด
21 ตุลาคม 2562 / 15.03 น.
นฐ0019/ว16769 เรื่อง ของส่งหนังสือและขอความร่วมมือเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิปหัตกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตกรรม” ประจำปี 2563

นฐ0019/ว16769 เรื่อง ของส่งหนังสือและขอความร่วมมือเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิปหัตกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตกรรม” ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด
17 ตุลาคม 2562 / 16.31 น.
นฐ0019/ว16601 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นฐ0019/ว16601 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน