ประกาศประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม กิจกรรมหลักที่ ๕ : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๕.๑.๒ : ออกแบบนำเสนอและส่งเสริมการตลาดบริการท่องเที่ยว

ประกาศประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม กิจกรรมหลักที่ ๕ : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๕.๑.๒ : ออกแบบนำเสนอและส่งเสริมการตลาดบริการท่องเที่ยว

26 กันยายน 2561 /

12:53 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๕.๑ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อยที่ ๕.๑.๑ ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๕.๑ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อยที่ ๕.๑.๑ ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 สิงหาคม 2561 /

13:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4.1 ออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4.1 ออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 สิงหาคม 2561 /

15:36 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กรกฎาคม 2561 /

10:52 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กรกฎาคม 2561 /

14:20 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กรกฎาคม 2561 /

14:20 น. /

ดาวน์โหลด

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 กรกฎาคม 2561 /

11:13 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จัดทำสื่ออัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จัดทำสื่ออัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน

05 กรกฎาคม 2561 /

10:23 น. /

ดาวน์โหลด