ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

23 มีนาคม 2559 /

11:56 น.

นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังสามัคคี สร้างความดี ถวายพ่อหลวง เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

29 มกราคม 2559 /

08:56 น.