ตรวจประเมินคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๖๑

07 มิถุนายน 2561 /

14:21 น.