โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

ว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายจรูญ บุญฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 3 times, 1 visits today)