โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางศิริ กำปั่นทอง

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

นางสาวสุชลี วาทะสัตย์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายอำพร พลเยี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

นายจรูญ บุญฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นางวราวรรณ์ ศรีเสมาเมือง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 3 times, 1 visits today)