จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย SE ปี 61 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม/ชุมชน

วันนี้(12 ก. พ. 61)นางศิริ กำปั่นทอง พจ. นฐ. มอบหมายให้นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ หนก. ยุทธ์ฯ และ นางสุวรรณา พลเพชร ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท. พช. อ.สามพราน
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย SE ปี 61 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม/ชุมชน. ในที่ประชุม คสป.เพื่อลงมติเห็นชอบ วันที่ 20 ก. พ. 61 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ชุมชนบ้านใต้วัด (ท่องเที่ยวโดยชุมชน)
ม. 6 ต. ยายชา
2. กลุ่มมะพร้าวพร้อมดื่ม (แปรรูป)
ม. 4 ต. คลองใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)