การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อสก.จ) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อสก.จ) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)