คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

นครปฐม    ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

วันที่ 19 มกราคม 2561   เวลา 10.00 น.

นางอนงค์ลักษณ์ ตันกิตติวัฒน์  หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกฯ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนประเภท เงินทุนหมุนเวียน 25 โครงการ จำนวนเงิน 4,670,000 บาท และเงินอุดหนุน 2 โครงการ จำนวนเงิน 43,080 บาท โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนว.พช.ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ.ห้องสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรกมารบริหารกองทุนฯ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ทีมข่าว พช.นครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)