ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

นครปฐม    ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

17 มกราคม 2561  เวลา 10.00น.

นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

ณ สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)